Pojištění movitého a nemovitého majetku

Pojistná částka pro soubory nemovitostí se vypočítá v závislosti na jejich aktuální hodnotě a stáří. Základní pojištění „flexa“ je navrhována pojistit vždy na plnou hodnotu předpokládaných limitů plnění, které mohou nastat s ohledem na aktuální situaci.

Pojištění majetku přináší řadu možností, jak váš majetek co nejlépe zajistit proti následkům nahodilých událostí. Zahrnuje pojistná rizika, která potenciálně ohrožují váš movitý i nemovitý majetek.

Pojištění přerušení provozu firmy

Pojištění přerušení nebo omezení provozu se sjednává pro případ finančních ztrát způsobených přerušením či omezením provozu v důsledku věcné škody.

Předmětem pojištění je následná finanční ztráta způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.

Za finanční ztrátu považujeme:

Pojištění přepravy a nákladu pro dopravce

Pojištění nákladu je určeno podnikatelům v přepravní dopravě. Kryje škody na převáženém nákladu.

Pojištění elektronických rizik

Pojištění elektronických rizik je vhodným doplněním majetkového pojištění a to tam, kde selhání klíčového stroje nebo elektronického zařízení znamená pro společnost významnou majetkovou a finanční ztrátu. Na rozdíl od majetkového pojištění je tímto pojištěním kryto zejména zničení stroje nebo elektronického zařízení z „vnitřní příčiny“, ne proti živelním nebezpečím (nebo jen omezeně).

Pojištění strojních rizik

Předmětem pojištění jsou jednotlivá strojní zařízení nebo soubory strojů (kompletní výrobní provozy) a technologické celky.

Pojištění stavební montáže

Stavebně montážní pojištění je pro firmy, které potřebují pojistit svá stavební nebo montážní díla, jejichž specifikace je součástí pojistné smlouvy. Ke stavebně montážnímu pojištění lze sjednat připojištění stavebních zařízení, stavebních strojů a ostatního majetku včetně rizika odcizení.

Pojištění zemědělských rizik

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělství nebo lesnictví nehledě na jejich velikost

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců z výkonu povolání

Pojištění proti škodám způsobeným při výkonu povolání. V něm zaměstnanec dle zákona odpovídá za škody do výše 4,5násobku své hrubé mzdy. Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání ochrání zaměstnance právě proti úhradě škod do výše této částky.

Pojištění profesní odpovědnosti

(Zdravotnické zařízení, architekti, projektanti, daň. poradci, advokáti atd.)

U vybraných profesí je zákonem přikázáno uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou vykonáváním této činnosti. Pojištění je určeno pro advokáty, auditory, lékaře, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, architekty, projektanty, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, likvidátory a další.

Pojištění odpovědnosti vyplývající z činnosti firmy

Pojištění vás chrání v situaci, kdy v důsledku podnikání způsobíte někomu škodu, Pořiďte si Pojištění odpovědnosti při podnikání a pojišťovna se postará o tyto situace za vás. Zvolte si rozsah pojistné ochrany, který odpovídá vašim potřebám

Pojištění je vytvořeno pro podnikatele a jejich specifické potřeby. V rámci ČR se vztahuje i na situace:

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Pojištění odpovědnosti za škody patří dnes již k základní pojistné ochraně každé společnosti.

Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť vadný výrobek způsobuje nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky. V současném vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné získat a dlouhodobě si udržet důvěru spotřebitele.

Pojištěním nelze předejít vzniku škody, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce, který může mít v mnoha případech pro společnost až existenční charakter. Otázkou není, jestli pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na jeho charakter, možná rizika a teritorium působnosti.

Pojištění odpovědnosti pak chrání přímo vás před újmou, kterou můžete způsobit třetí osobě. S našimi pojistnými produkty vám sestavíme pojištění majetku a odpovědnosti tak, aby plně odpovídalo vašim představám a pokrývalo všechny vaše potřeby.

Pojištění odpovědnosti managementu a statutarních zástupců „D&O“

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z velice rizikových druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystavení daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.


ZAŠLETE NÁM DOTAZ

rádi vám poradíme...

KONTAKTUJTE NÁS

Proveďte si audit svých stávajících smluv či se nás jen nezávazně zeptejte.
Rádi vám poradíme!

Klienti...

CO O NÁS ŘÍKAJÍ?

Naši

PARTNEŘI

Podporujeme