Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištěníInformace o pojišťovacím zprostředkovateli:

1.1 Registrace

Broker Vision je zapsán v evidenci vedeném Českou národní bankou, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 (dále jen „ČNB“) jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Registraci lze ověřit na internetové adrese ČNB (www.cnb.cz/cnb/jerrs) nebo přímo v ČNB na výše uvedené adrese.

1.2 Prohlášení o nezávislosti

Společnost, v pozici samostatného zprostředkovatele, nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani jejich ovládající osoby nemají žádný přímý ani nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Společnosti.

1.3 Postavení Broker Vision vůči pojišťovnám

Broker Vision nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více určitých pojišťoven. Broker Vision předkládá klientovi nabídky, sjednává a uzavírá pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťoven, které jsou smluvním partnerem Broker Vision.

1.4. Seznam pojišťoven, pro které je SZ oprávněn zprostředkovat pojištění:

Pobočka zahraniční pojišťovny:

Seznam pojišťoven:

1.5 Odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Broker Vision odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. Této odpovědnosti se zprostí, pouze tehdy jestliže prokáže, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Společnost Broker Vision je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti Zprostředkovatele u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

1.6 Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby, s postupem společnosti Broker Vision či jejího zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svou stížností na společnost Broker Vision, a to písemně na adresu jejího sídla uvedenou výše, elektronicky na adresu info@brokervision.cz. Případnou žalobu na Broker Vision lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Stížnost lze rovněž podat písemně na níže uvedených adresách, mailem nebo datovou schránkou:

1.7 Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „pojistné podmínky“) příslušné pojišťovny. V těchto dokumentech je rovněž uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně.

1.8 Způsoby odměňování

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění, s výjimkou sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění1, neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZDPZ.

1.9 Pobídky

Zákazník nebude hradit žádné provize, odměny, jiné platby včetně finančních nebo nefinančních výhod, ani žádnou jinou pobídku zprostředkovateli pojištění.

Klienti...

CO O NÁS ŘÍKAJÍ?

Naši

PARTNEŘI

Podporujeme