Informace pro klienty dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištěníSamostatný pojišťovací zprostředkovatel:

Broker Vision s.r.o.
IČO: 246 69 245
se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha
provozovna: Nákladní 3348, 415 01 Teplice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164808

Zastoupený: Petrou Jirákovou, jednatelkou

E-mail: info@brokervision.cz, tel: 602 307 277, web: www.brokervision.cz
(dále jen „Broker Vision“)

1.1 Registrace

Broker Vision je registrován v registru vedeném Českou národní bankou, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 (dále jen „ČNB“) jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese ČNB (www.cnb.cz) nebo přímo v ČNB na výše uvedené adrese.

1.2 Prohlášení o nezávislosti

Broker Vision nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou navrhuje klientovi uzavření pojištění. Žádná z pojišťoven, jejichž produkty je společnost Broker Vision oprávněna nabízet, nebo osoby ovládající tyto pojišťovny, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti Broker Vision.

1.3 Postavení Broker Visionu vůči pojišťovnám

Broker Vision nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více určitých pojišťoven. Broker Vision předkládá klientovi nabídky, sjednává a uzavírá pojistné smlouvy jménem a na účet pojišťoven, které jsou smluvním partnerem Broker Vision. Broker Vision sdělí klientovi na jeho žádost, se kterými pojišťovnami je oprávněn sjednávat pojištění. Případně jsou uvedeny na webových stránkách www.brokervision.cz.

1.4 Odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Broker Vision odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. Této odpovědnosti se zprostí, pouze tehdy jestliže prokáže, že vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Společnost Broker Vision je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti Zprostředkovatele u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

1.5 Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby, s postupem společnosti Broker Vision či jejího zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svou stížností na společnost Broker Vision, a to písemně na adresu jejího sídla uvedenou výše, nebo elektronicky na adresu info@brokervision.cz. Případnou stížnost na Broker Vision lze podat ústně nebo písemně u ČNB, případně se lze obrátit s návrhem na finančního arbitra. Případnou žalobu na Broker Vision lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

1.6 Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnou smlouvou a všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „pojistné podmínky“) příslušné pojišťovny. V těchto dokumentech je rovněž uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně.

1.7 Způsoby odměňování

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

Klienti...

CO O NÁS ŘÍKAJÍ?

Naši

PARTNEŘI

Podporujeme